O czasopiśmie

Cel i zakres

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest  wydawanym przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" multidyscyplinarnym, jedynym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym oral history, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad metodą oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródła historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history. Każdy nowy numer czasopisma ukazuje się do czerwca kolejnego roku.

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej znajduje się w bazach:

- Arianta,

Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych,

- Central European Journal of Social Sciences and Humanities,

- Central and Eastern European Online Library,

Directory of Open Access Journals,

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS),

- Index Copernicus International

Most Wiedzy

- PBN - Polska Bibliografia Naukowa.

W 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki podwyższyło punktację WRHM do 40 pkt.

Polityka otwartego dostępu

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej jest recenzowanym, otwartym czasopismem. Zapewnia otwarty i bezpłatny dostęp do wszystkich tekstów. Zainteresowane osoby mogą czytać teksty i pobierać je bez ograniczeń technicznych. Prawa autorskie do tekstów należą do Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”. O ile nie jest określone inaczej, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” udostępnia teksty na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0.

Zgodnie z licencją zainteresowane osoby mogą korzystać z tekstów poprzez kopiowanie i rozpowszechnianie utworów w dowolnym medium i formacie, a także zmiany w utworze, w tym tworzenie utworów zależnych w oparciu o utwór, dla dowolnego celu, także komercyjnego. Korzystający z utworu są zobowiązani przestrzegać warunków licencji, tj. podać dane autora i źródło, zakres wprowadzonych zmian oraz udostępniać utwory zależne na tej samej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0. Informacja o licencji znajduje się na stronie redakcyjnej czasopisma, a także na każdej podstronie dedykowanej określonemu artykułowi w internetowej wersji czasopisma. 

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” nie pobiera żadnych opłat za zgłoszenie tekstu do opublikowania lub za proces wydawniczy. 

Archiwizacja 

Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, korzystając z Open Journal Systems, archiwizuje wszystkie treści za pośrednictwem PKP Preservation Network (PN), które spełnia kilka podstawowych kryteriów umożliwiających bezpieczne przechowywanie zgłoszonych do publikacji i opublikowanych materiałów. 

Historia czasopisma 

Czasopismo naukowe Wrocławski Rocznik Historii Mówionej powstało w 2011 roku i od tego czasu jest wydawane regularnie przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, zarówno w wersji drukowanej, jak i w Internecie. Działaność publikacyjna czasopisma jest w pełni finasowana z Budżetu Miasta Wrocław oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.