Call for Papers

2023-03-07

Redakcja „Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej” zaprasza do zgłaszania artykułów naukowych, opracowań materiałów źródłowych, recenzji, wywiadów, sprawozdań z konferencji i spotkań naukowych.

HARMONOGRAM

Nr 13/2023

Artykuły, opracowania materiałów źródłowych: kwiecień 2023 r.

Recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych: czerwiec 2023 r.

Nr 14/2024

Artykuły, opracowania materiałów źródłowych: kwiecień 2024 r.

Recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych: czerwiec 2024 r.

Dwa najbliższe numery ukażą się w języku angielskim.

Zarejestruj się i zgłoś swój tekst: www.wrhm.pl, e-mail: [email protected]

WRHM jest  wydawanym przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” multidyscyplinarnym, jedynym w Polsce czasopismem naukowym poświęconym oral history, którego celem jest stworzenie platformy do refleksji metodologicznej nad oral history oraz do wymiany doświadczeń różnych ośrodków i osób – przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – zajmujących się szeroko rozumianą historią mówioną. W periodyku publikowane są wyniki badań naukowych z wykorzystaniem źródeł historii mówionej oraz dyskusje nad samą metodą, a także opracowane naukowo źródła historii mówionej. Czasopismo jest również źródłem informacji o aktualnie prowadzonych badaniach, projektach, organizowanych konferencjach i nowościach wydawniczych, których tematyka dotyczy oral history.

WRHM znajduje się w bazach: Arianta, Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Central and Eastern European Online Library, Directory of Open Access Journals, European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS), Index Copernicus International, MLA International Bibliography, Most Wiedzy, PBN – Polska Bibliografia Naukowa.

WRHM znajduje się na liście czasopism punktowanych MEiN – 100 pkt