Historia migana – między narracją a przekładem. Uwagi metodologiczne do zbierania i opracowywania relacji osób niesłyszących

  • Lucyna Kościelniak Wrocław
  • Ewelina Moroń Wrocław

Abstrakt

W artykule zaprezentowano pionierski w Polsce projekt dotyczący nagrywania relacji biograficznych osób głuchych i niedosłyszących, związanych z wrocławskim środowiskiem Głuchych. Autorki poruszają w nim zagadnienia metodologiczne związane z sytuacją przekładu języka migowego na język polski i zapisu języka wizualno-przestrzennego w postaci tekstu. Charakteryzują też wyzwania, przed jakimi stanął zespół badawczy realizujący projekt „Historia migana” i dzielą się refleksją nad błędami popełnionymi w trakcie projektu.

Pobrania

Dane o liczbie pobrań nie są jeszcze dostępne.

Biogramy autorów

Lucyna Kościelniak, Wrocław

Lucyna Kościelniak – polonistka, doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej zajmuje się wzajemnymi wpływami, jakie wywierają na siebie polski język migowy i polszczyzna, a także procesami poznawczymi, które zachodzą, gdy oba języki są używane równocześnie. Od 2016 r. współpracuje z Fundacją FONIS, szczególnie angażuje się w działania udostępniające osobom głuchym szeroko rozumianą kulturę. Zawodowo realizuje się jako tyflopedagog.

Ewelina Moroń, Wrocław

Ewelina Moroń – trenerka prostej polszczyzny i efektywnego pisania, od 2013 r. współpracuje z Pracownią Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego: ppp.uni.wroc.pl. Pisze doktorat o skuteczności zasad prostego języka w tekstach adresowanych do głuchych Polaków. Specjalizuje się w upraszczaniu tekstów organizacji (współpraca m.in. z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Fundacją FONIS, Najwyższą Izbą Kontroli). Wyłapie każdy błąd interpunkcyjny.

Bibliografia

Błasiak M., Dwujęzyczność i ponglish. Zjawiska językowo-kulturowe polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii, Kraków 2011

Dunaj M., GŁUCHY-ŚWIAT. Głuchota w perspektywie antropologii zaangażowanej, Łódź 2015

Hartnett M., Sommer B.W., Minnesota deaf, deafblind, hard of hearing project documents activism, „Oral History Association Newsletter”, vol. XLVII, nr 1, s. 1, 4, 6

Kołodziejczak A., Pomiędzy dwoma światami – problem tożsamości społecznej wybranej grupy niesłyszących, [w:] Tożsamość społeczno-kulturowa Głuchych, red. E. Woźnicka, Łódź 2007, s. 22–32

Krakowiak K., Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Lublin 2012

Krakowiak K., Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniem narządu słuchu, Lublin 2006

Mitchell R.E., Karchmer M.A., Demographic and achievement characteristics of deaf and hard of hearing students, [w:] Oxford handbook of deaf studies, language, and education, t. 1, red. M. Marschark, P.E. Spencer, New York 2011, s. 18–31

Moroń E., Zarzeczny G., Głuchy – językowe podstawy stereotypu, [w:] Edukacja głuchych, red. M. Sak, Warszawa 2014, s. 117–125, www.pzg.org.pl/rokdownloads/SC/Edukacja%20Gluchych%20Raport%20RPO.pdf

Potrzebka W., Moroń E., Tomaszewski P., Piekot T., Implantacja ślimakowa z perspektywy krytycznej, [w:] Kulturowe oraz społeczne aspekty zdrowia i obrazu ciała, red. K. Bargiel-Matuszewicz, P. Tomaszewski, E. Pisula, Warszawa 2015, s. 67–90

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Warszawa 2010

Raport o osobach niepełnosprawnych w Polsce, przygotowany przez Biuro Prasowe Kongresu Kobiet w 2011 r. w Warszawie, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gzKBq5_kWjEJ:samorzad.pap.pl

Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska W., Klasyfikacje zaburzeń słuchu, „Audiofonologia”, t. X (1997), s. 49–61

Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, red. M. Świdziński, Warszawa 2014

Szczepankowski B., Język migowy – alternatywa czy wspomaganie?, https://www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie-wydania/numer-52012-ustawa-o-j/jezyk-migowy-i-system-jezykowo-migowy-alternatywa-czy-wspomaganie-wywiad-z-prof-dr-hab-bogdanem-szczepankowskim/

Tomaszewski P., Rozwój językowy dziecka głuchego: wnioski dla edukacji szkolnej, „Audiofonologia”, t. XVI (2000), s. 21–57

Tomaszewski P., Piekot T., Język migowy w perspektywie socjolingwistycznej, „Socjolingwistyka”, t. XXIX (2015), s. 63–87
Opublikowane
2018-03-08
Jak cytować
KOŚCIELNIAK, Lucyna; MOROŃ, Ewelina. Historia migana – między narracją a przekładem. Uwagi metodologiczne do zbierania i opracowywania relacji osób niesłyszących. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, [S.l.], v. 7, p. 35-67, mar. 2018. ISSN 2084-0578. Dostępny w: <https://wrhm.pl/index.php/wrhm/article/view/166>. Data dostępu: 22 mar. 2019 doi: https://doi.org/10.26774/wrhm.166.
Dział
Artykuły i studia