„Gdzie diabły szepcą dobranoc” – powojenne osadnictwo w Bieszczadach

Autor

  • Sonia Knapczyk Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.169

Słowa kluczowe:

osadnictwo, Bieszczady, akcja, wspomnienia, historia mówiona

Abstrakt

Tekst poświęcony jest grupie osadników, którzy po II wojnie światowej wybrali Bieszczady na miejsce zamieszkania. Celem było ukazanie oddolnej historii bieszczadzkiego osadnictwa. Jak pokazały źródła, nie zawsze przeprowadzka w Bieszczady była równoznaczna z polepszeniem bytu. Zawsze jednak była punktem przełomowym w życiu jednostki. W badaniach wykorzystane zostały różnego typu materiały źródłowe, do najważniejszych zaliczają się wywiady z mieszkańcami Bieszczadów i niepublikowane pamiętniki konkursowe „Mój udział w rozwoju Bieszczadów” (1972 r.). Jak pokazały badania, nie bez znaczenia w przypadku osadnictwa w Bieszczadach była propaganda państwowa. Tekst analizuje motywacje wyjazdowe oraz codzienność peryferyjną osadników.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Sonia Knapczyk - Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Sonia Knapczyk - doktorantka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wyróżniona w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundacji EFRWP (2017), współpracowniczka pisma Nowa Europa Wschodnia.

[email protected]

Bibliografia

Affek A., Skutki krajobrazowe przerwania ciągłości osadnictwa, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, nr 28 (2015), s. 47–64

Akcja Wisła, red. J. Pisuliński, Warszawa 2003

Atkinson P., Hammersly M., Metody badań terenowych, Poznań 2000

Biernacka M., Dawne oraz współczesne formy pasterstwa organizacji w Bieszczadach, „Etnografia Polska”, t. 6 (1962), s. 41–62

Biernacka M., Kształtowanie się nowej społeczności wiejskiej w Bieszczadach, Wrocław 1974

Biernacka M., Osady uchodźców greckich w Bieszczadach, „Etnografia Polska”, t. 17 (1973), z. 1, s. 83–94

Biernacka M., Społeczność wiejska po II wojnie światowej w Bieszczadach, „Etnografia Polska”, t. 33 (1989), z. 2, s. 137–149

Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2009

Buziewicz M., Stąd nasz ród! Bełz, Krystynopol, Ostrów, Sokal, Uhnów, Waręż, „Akcja HT-1951”, Ustrzyki Dolne 2001

Durlow W., Kurpiel A., Z Grecji do Polski, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, r. 2 (2012), s. 126–152

Gawryszewski A., Ludność polska w XX wieku, Warszawa 2005

Gołębiowski T., Pionierzy budownictwa leśnego w Bieszczadach. Monografia Zarządu Budownictwa Leśnego „Bieszczady” w Ustrzykach Dolnych 1955–1980, Przemyśl 1985

Jadam H., Pionierska społeczność w Bieszczadach, Rzeszów 1976

Jakubowicz A., Powroty, Rzeszów 1980

Kaźmierska K., Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Kraków 2012

Kleszczyński B., Autobusem w Bieszczady. Z dziejów osobowej komunikacji samochodowej, [w:] Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2009, s. 445–459

Kurkowska-Budzan M., Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003

Kurpiel A., Uchodźcy z greckiej wojny domowej na Dolnym Śląsku – zarys problematyki, [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. W. Kucharski, G. Strauchold, Wrocław 2012, s. 157–169

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010

Machałek M., Przemiany polskiej wsi w latach 1918–1989, „Klio”, t. 26, 3 (2013), s. 55–80

Marszałek E., Udział leśników w powojennym zagospodarowaniu Bieszczadów, „Studia Materialne Ośrodka Kultury Leśnej”, nr 13 (2004), s. 291–316

Motyka G., Od Rzezi Wołyńskiej do Akcji „Wisła”. Konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, Kraków 2013

Palska H., Polskie pamiętnikarstwo konkursowe: ideologia w autobiografii, autobiografia w ideologii, „ASK”, nr 1–2 (5–6) (1997), s. 9–17

Pionierzy. Pamiętniki osadników bieszczadzkich, red. H. Jadam, Rzeszów 1975

Potaczała K., Wertepami przez Bieszczady, [w:] Bieszczady w PRL-u, t. 1–3, 2013

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2012

Trzeszczyńska P., Pamięć o nie-swojej przeszłości. Przypadek Bieszczadów, Kraków 2016

Wojciechowski W., Czar Bieszczadów. Opowiadania Woja, Rzeszów 2014

Wójcik Z., Zmiana granicy wschodniej Polski Ludowej w 1951 r. (zarys problematyki), [w:] Bieszczady w Polsce Ludowej 1944–1989, red. J. Izdebski, K. Kaczmarski, M. Krzysztofiński, Rzeszów 2009, s. 125–130

Zalewski M., Konkursy pamiętnikarskie jako metoda badawcza w socjologii polskiej, [w:] Historie nieoczywiste. Szkice z dziejów socjologii polskiej, red. P. Łuczeczko, Gdańsk 2010, s. 73–101

Życie gospodarcze ziemi sanockiej od XVI do XX wieku, red. R. Lipelt, Sanok 2004

Pobrania

Opublikowane

2017-12-29

Jak cytować

Knapczyk, S. (2017). „Gdzie diabły szepcą dobranoc” – powojenne osadnictwo w Bieszczadach. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 7, 119–148. https://doi.org/10.26774/wrhm.169

Numer

Dział

Artykuły i studia