Polifonia historii mówionej

  • Dobrochna Kałwa Uniwersytet Warszawski
  • Piotr Filipkowski Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Abstrakt

Oral history, jaką prezentuje nasz wybór, jest polifoniczna, i nie daje się zamknąć w jednoznaczne schematy teoretyczne i metodologiczne. Mamy nadzieję, że wybrane teksty w szczególny sposób sprzyjać będą (re)interpretacjom własnej pracy dokumentacyjnej i badawczej polskich oralistów i staną się zaproszeniem – także dla innych – do twórczych, w tym krytycznych, odczytań zgromadzonego przez nich w ostatnich latach „materiału źródłowego”. Temu ostatniemu celowi służyć mogą zresztą z powodzeniem wszystkie proponowane teksty.

Biogramy autorów

Dobrochna Kałwa, Uniwersytet Warszawski

Historyczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt Instytutu Historii UJ (do 2012 r.) i  Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (od 2012 r.), stypendystka Alfred Toepfer Stiftung (2010), Fulbright Foundation (2009), Geisteswissenschaftgliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Universität Leipzig (2008) i innych. Wykładała gościnnie na uniwersytetach (Erfurt, Konstanz, Halle, Nortwestern University). Redaktorka „Aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern, and European Women’s and Gender History”, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Piotr Filipkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, członek tamtejszego Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury oraz Zespołu Studiów nad Metodami i Technikami Badań Socjologicznych. W 2008 r. obronił doktorat w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN na temat doświadczenia obozu koncentracyjnego w perspektywie biograficzno-narracyjnej. W latach 2002–2011 pracował w Ośrodku KARTA, koordynował program Historia Mówiona. Jest współtwórcą i stałym współpracownikiem Archiwum Historii Mówionej prowadzonego przez KARTĘ i Dom Spotkań z Historią w Warszawie. Członek Międzyzakładowej Pracowni Pamięci Społecznej przy Instytucie Socjologii UW, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ora prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

Bibliografia

Frisch M., Historia mówiona i rewolucja digitalna. W kierunku post-dokumentalnej wrażliwości, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010.

Maubach F., Świadek historii. Swobodne wspominanie a krytyka źródła historycznego – o ambiwalencji metody w zachodnioniemieckiej oral history około roku 1980, "Wrocławski Rocznik Historii Mówionej", R. 3 (2013).

Niethammer L., Po tej stronie floating gap. Pamięć zbiorowa i konstrukcja tożsamości w dyskursie naukowym, [w:] (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal, Warszawa 2014.

Passerini L., Shareable Narratives? Intersubiektywność, historie życia i reinterpretowanie przeszłości, [w:] (Kon)teksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal, Warszawa 2014.

Thompson P., Głos przeszłości. Historia mówiona, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010.

von Plato A., Historia a psychologia – historia mówiona a psychoanaliza. Zarys problemu i przegląd literatury, “Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 3 (2013).
Opublikowane
2018-12-31
Dział
Wprowadzenie