Urszula Pogoda, „Tu sami Ślązacy byli”. Powojenne życie codzienne na ziemi opolskiej we wspomnieniach mieszkańców

Słowa kluczowe: województwo opolskie, Leśnica, Tragedia Górnośląska, życie codzienne, II wojna światowa

Abstrakt

Urszula Pogoda w swojej relacji biograficznej przybliża życie codzienne na opolskiej wsi. Szczególną uwagę poświęca okresowi dzieciństwa, zaś wśród jej wspomnień znalazły się nawiązania do wydarzeń istotnych zarówno w skali regionu, jak np. budowa Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny, jak i w skali międzynarodowej, jak np. Tragedia Górnośląska czy powojenna zmiana granic skutkująca m.in. zmianą przynależności państwowej terenu dzisiejszego województwa opolskiego i jego mieszkańców. Relacja została zarejestrowana w listopadzie 2016 r. przez Karolinę Domańską w trakcie realizacji projektu „Powojenne życie codzienne na ziemi opolskiej we wspomnieniach mieszkańców”, sfinansowanego przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu w ramach szóstej edycji „Grantu Oral History”.

Biogram autora

Jolanta Kluba, Politechnika Wrocławska

Doktor nauk społecznych, pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, koordynator i realizator projektów badawczych i edukacyjnych; współpracuje z redakcjami czasopism naukowych jako redaktor tematyczny („Rocznik Ziem Zachodnich”, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”) oraz recenzent („Central European Review of Economics and Management”). Autorka artykułów naukowych i opracowań eksperckich z zakresu polityki społecznej i sektora pozarządowego.

jolanta.kluba@gmail.com

Bibliografia

Dawidejt-Jastrzębska E., Kształtowanie pamięci kulturowej Śląska Opolskiego w latach 1945–1950, [w:] Województwo opolskie 1950–2010, red. M. Lis, K. Szczygielski, L. Drożdż, Opole 2011, s. 171–202.

Jankowiak S., Wysiedlenia i emigracja ludności niemieckiej w polityce władz polskich w latach 1945–1970, Warszawa 2005.

Jonderko F., Szanse i zagrożenia rozwojowe Śląska Opolskiego w świetle sytuacji mieszkaniowej na wsi, [w:] Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia,red. nauk. R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, K. Szczygielski, Opole 2006, s. 150–161.

Jończy R., Zewnętrzne migracje ludności wiejskiej Opolszczyzny po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Konsekwencje w kontekście sytuacji społeczno-demograficznej i regionalnego rynku pracy, Opole–Wrocław 2008.

Kaszuba E., Odbudowa i utrwalenie władzy, [w:] M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik, Historia Śląska, Wrocław 2002.

Kocyba P., Instrumentalizacja kontaktu językowego: Wasserpolnisch – gwara śląska – kreol górnośląski, „Studia Germanica Gedanensia”, nr 17 (2008), s. 35–46.

Linek B., Polityka narodowościowa na Śląsku Opolskim w latach 1945–1960. Założenia – stan badań – fazy, „Rocznik Ziem Zachodnich” nr 1 (2017), https://rocznikziemzachodnich.pl/rzz/index, dostęp: 4 II 2019 r.

Linek B., Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945–1950, Opole 2000.

Linek B., Regiony czy województwa? Wokół genezy powołania województwa opolskiego w 1950 roku, [w:] Województwo opolskie 1950–2010, red. M. Lis, K. Szczygielski, L. Drożdż, Opole 2011, s. 29–46.

Lis M., Województwo opolskie 1950–2010. Start jednostki administracyjnej, [w:] Województwo opolskie 1950–2010, red. nauk. M. Lis, K. Szczygielski, L. Drożdż, Opole 2011, s. 9–28.

Madajczyk P., Przyłączenie Śląska Opolskiego do Polski 1945–1948, Warszawa 1996.

Misztal J., Weryfikacja narodowościowa na Śląsku Opolskim, Opole 1984.

Nowak K., Śląskie słownictwo gwarowe dotyczące domów mieszkalnych, zabudowań gospodarczych oraz ich wyposażenia, „Studia Śląskie”, t. LXXVII (2015), s. 185–203.

Przybyła P., Narracje(i) infrastruktury. „Mit Ziem Odzyskanych” w pamięci politycznej wczesnej Polski Ludowej (na przykładzie Góry św. Anny i Ślęży, Poznań 2016.

Podlasek M., Wypędzenia Niemców z terenów na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Relacje świadków, Warszawa 2005.

Rauziński R., Ludność regionu Śląska Opolskiego 1945–2010–2030, [w:] Województwo opolskie 1950–2010, red. nauk. M. Lis, K. Szczygielski, L. Drożdż, Opole 2011, s. 73–98.

Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945–2011–2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, red. R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, Opole–Warszawa 2012.

Tambor J., Kulturowe wyznaczniki tożsamości. Tożsamość mieszkańców województwa śląskiego, referat wygłoszony podczas Kongresu Kultury Województwa Śląskiego, 23 września 2010 r.

Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie, wybór i opracowanie T. Smolińska, Opole 2004.

Węgrzyn D., Górnoślązacy jako forma reparacji. Deportacje z Górnego Śląska do ZSRR w 1945 roku, http://zeslaniec.pl/35/Wegrzyn.pdf (dostęp 3 II 2019 r.).

Węgrzyn D., Nazwisko po nazwisku, „Fabryka Silesia”, nr 1 (8/2015).
Opublikowane
2019-06-26
Dział
Materiały źródłowe