Wywiad historyczny. Propozycja metody badawczej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.269

Słowa kluczowe:

metoda badawcza, pamięć autobiograficzna jako źródło historyczne, wywiad ustrukturyzowany, procedury i techniki

Abstrakt

Tekst przedstawia procedury i techniki metody badawczej ukierunkowanej na „wywołanie źródła historycznego”, co rozumiane jest jako przygotowany i zrealizowany w rygorze naukowym udział badacza w stworzeniu przez świadka historii takiego materiału wspomnieniowego, który mógłby być nośnikiem informacji i zostałby poddany rudymentarnej analizie historycznej. W tekście przedstawiono zdefiniowane założenia i kolejne etapy postępowania badawczego.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Marta Kurkowska-Budzan - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Dziejów Historiografii i Metodologii Metodologii Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: metodologia badań historycznych, reprezentacje historii w kulturze współczesnej, społeczna i kulturowa historia Polski XX w. Wspólnie z Marcinem Stasiakiem opublikowała Stadion na peryferiach (Kraków 2016).

[email protected]

Emilia Soroko - Uniwerystet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM. Kieruje Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej. Interesuje się psychopatologią osobowości, psychologią narracyjną, opowieściami autobiograficznymi, a także podejściem jakościowym i mieszanym w dziedzinie zarówno metod wywoływania danych werbalnych, jak i ich analizy. Autorka monografii Aktywność autonarracyjna osób z różnym poziomem organizacji osobowości. Opowieści o bliskich związkach (Poznań 2014).

[email protected]

Marcin Stasiak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Doktor, pracownik naukowy w Zakładzie Dziejów Historiografii i Metodologii Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania badawcze: metodologia badań historycznych, społeczna historia medycyny, studia nad niepełnosprawnością, kulturowa historia Polski XX w.

[email protected]

Bibliografia

Brewin C.R., Andrews B., Mickes L., Regaining Consensus on the Reliability of Memory, „Current Directions in Psychological Science”, t. 29 (2020), nr 2, s. 121–125.

Conway M.A., Episodic memories, „Neuropsychologia”, t. 47 (2009), nr 11, s. 2305–2313.

Conway M.A., Loveday C., Remembering, imagining, false memories & personal meanings „Consciousness and Cognition”, t. 33 (2015), s. 574–581.

Dywan J., Jacoby L., Effects of aging on source monitoring: Differences in susceptibility to false fame „Psychology and Aging”, t. 5(3) (1990), s. 379–387.

Elder G.H., Children of the Great Depression: Social Change in Life Experience, Boulder–Oxford 1999.

Filipkowski P., Historia mówiona jako historia faktyczna albo jak „odantropologizować” opowieści o przeszłości?, „Rocznik Antropologii Historii”, t. 5 (2015), s. 91–108.

Filipkowski P., Kurkowska-Budzan M., Rakowski T., Stasiak M., Reanimacje i rewitalizacje – relacje ustne jako czynnik innowacji w badaniach historycznych. Głosy w dyskusji, „Rocznik Antropologii Historii”, t. 12 (2019), s. 311–320.

Gilboa A., Rosenbaum S., Mendelsohn A., Autobiographical memory: from experiences to brain representations, „Neuropsychologia”, t. 110 (2018), s. 1–6.

Goldsmith M., Koriat A., The strategic regulation of memory accuracy and informativeness, „Psychology of Learning and Motivation”, t. 48 (2007), s. 1–60.

Hope L., Gabbert F., Fisher R.P., From laboratory to the street: Capturing witness memory using the Self-Administered Interview, „Legal and Criminological Psychology”, t. 16 (2011), nr 2, s. 211–226.

Jagodzińska M., Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania, Gliwice 2008.

Johnson M.K., Hashtroudi S., Lindsay D.S., Source monitoring, „Psychological Bulletin”, t. 114 (1993), s. 3–28.

Klein S.B., Self, memory, and the self-reference effect: an examination of conceptual and methodological issues, „Personality and Social Psychology Review”, t. 16 (2012), s. 283–300.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Warszawa 2010.

Levine B., Svoboda E., Hay J.F., Winocur G., Aging and autobiographical memory: dissociating episodic from semantic retrieval, „Psychology and Aging”, t. 17 (2002), nr 4, s. 2189–2208.

Lindsay D.S., Hagen L., Read J.D., Wade K.A., Garry M., True photographs and false memories, „Psychological Science”, t. 15 (2004), nr 3, s. 149–154.

Linton M., Ways of searching and the contents of memory. Autobiographical memory, [w:] Autobiographical memory, red. D.C. Rubin, Cambridge 1986, s. 50–67.

Loftus E.F., Planting misinformation in the human mind: A 30-year investigation of the malleability of memory, „Learning & Memory”, t. 12 (2005), nr 4, s. 361–366.

Maruszewski T., Pamięć autobiograficzna – nowe dane, „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”, t. 5 (2010), nr 3–4, s. 122–129.

McMurtrie H., Baxter J.S., Obonsawin M.C., Hunter S.C., The relationship between memory beliefs, compliance and response change within a simulated forensic interview, „Personality and individual differences”, t. 52 (2012), nr 5, s. 591–595.

Morgan D.L., Guevara H., Rapport, [w:] The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods, red. L.M. Given, Sage 2008, s. 728–729.

Mueller-Johnson K., Ceci S.J., Memory and suggestibility in older adults: Live event participation and repeated interview, „Applied Cognitive Psychology”, t. 18 (2004), nr 8, s. 1109–1127.

Niedźwieńska A., Poznawcze mechanizmy zniekształceń w pamięci zdarzeń, Kraków 2004.

Porter S., Birt A., Lehman D.R., Negotiating False Memories: Interviewer and Rememberer Characteristics Relate to Memory Distortion, „Psychological Science”, t. 11 (2000), nr 6, s. 507–510.

Rakowski T., Historia mówiona i źródła etnograficzne jako „wiedza pewna”. Przypadek potransformacyjnej historii Torgutów w zachodniej Mongolii oraz historii wsi Broniów w centralnej Polsce, „Rocznik Antropologii Historii”, t. 5 (2015), s. 59–90.

Shaw J., Porter S., Constructing rich false memories of committing crime, „Psychological Science”, 26 (2015), nr 3, s. 291–301.

Stasiak M., „Czy więc byliśmy i jesteśmy naiwni…?” Jeszcze jeden głos w debacie nad wykorzystaniem relacji ustnych w badaniach najnowszej historii Polski, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, t. 8 (2018), s. 29–61.

Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja, red. T. Szustrowa, Warszawa 1991.

Tulving E., Episodic memory: from mind to brain, „Annual Review of Psychology”, t. 53 (2002), s. 1–25.

Wojciechowski B.W., Analiza i ocena zeznań świadków, Sopot 2015.

strona tytułowa, Marta Kurkowska-Budzan, Emilia Soroko, Marcin Stasiak

Pobrania

Opublikowane

2021-06-18

Jak cytować

Kurkowska-Budzan, M., Soroko, E., & Stasiak, M. (2021). Wywiad historyczny. Propozycja metody badawczej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 10, 8–36. https://doi.org/10.26774/wrhm.269

Numer

Dział

Artykuły i studia