Historia mówiona jako narzędzie partycypacji muzealnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.296

Słowa kluczowe:

muzealnictwo, partycypacja muzealna, historia mówiona w muzeum

Abstrakt

Historia mówiona jest z natury partycypacyjna, gdyż w swym centrum stawia dialog, za pomocą którego – w ramach wywiadu – współtworzony jest autorski, subiektywny przekaz. Odnosząc się do założeń metodologicznych historii mówionej oraz różnych modeli partycypacji muzealnej, rozumianej jako budowanie społeczności, edukacja i aktywizm, analizuję przenikanie się tych dwóch zjawisk i ich wzajemne zależności w kontekście działalności muzeów. Opisuję również trzy modele działań partycypacyjnych i wybrane projekty historii mówionej realizowane w polskich muzeach, analizując ich cechy charakterystyczne, potwierdzające partycypacyjny potencjał metody oral history w działaniach muzealnych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Marta Kopiniak - Uniwersytet Wrocławski

Ukończyła studia magisterskie na kierunku historia w przestrzeni publicznej, jest doktorantką w Szkole Doktorskiej Historii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz przewodniczką w Centrum Historii Zajezdnia. Przygotowuje pracę doktorska poświęconą historii partycypacji w polskich muzeach, a jej zainteresowania naukowe obejmują relacje pomiędzy muzeami i ich publicznością, rolę instytucji kultury w kreowaniu pamięci zbiorowej oraz edukacyjną funkcję muzeów.

[email protected]

Bibliografia

Abrams L., Oral History Theory, New York 2010.

Black G., Meeting the audience challenge in the “Age of Participation”, „Museum Management and Curatorship”, nr 33 (4/2018), s. 302–319.

Crowley K., Pierroux P., Knutson K., Informal Learning in Museums, [w:] The Cambridge Handbook of the Learning Sciences, red. R.K. Sawyer, Cambridge 2005, s. 461–478.

Filipkowski P., Historia mówiona jako historia ratownicza: doświadczenie, opowieść, egzystencja, „Teksty Drugie”, nr 5 (2014), s. 27–46.

Fiternicka-Gorzko M., Historia mówiona: od metody historycznej do interdyscyplinarnego podejścia, „Opuscula Sociologica”, nr 2 (2012), s. 5–25.

Gaweł Ł., Społeczna odpowiedzialność organizacji kultury. Muzea w otoczeniu społecznym, [w:] Zarządzanie w kulturze. Teoria i praktyka., red. A. Pluszyńska, A. Konior, Ł. Gaweł, Warszawa 2020, s. 81–94.

Green A., Returning History to the Community: Oral History in a Museum Setting, „The Oral History Review”, nr 24 (2/1997), s. 53–72.

Jagodzińska K., Granice partycypacji w muzeum, „Muzealnictwo”, t. 57 (2016), s. 112–121.

Janes R.R., Sandell R., Posterity has arrived: The necessary emergence of museum activism, [w:] Museum Activism, red. R.R. Janes, R. Sandell, New York 2019, s. 1–22.

Janus A., Kawęcka D., Od hegemonicznego dyskursu dziedzictwa ku demokratyzacji udziału w kulturze, [w:] Twórca, dzieło, badacz. Między dyscyplinami humanistyki, red. E. Januszek, M. Jarząbek, M. Kobielska, Kraków 2013, s. 95–104.

Kałwa D., Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans, „Kultura i Historia”, t. 18 (2010), http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/pl/archives/1887 (dostęp: 27 XI 2021 r.).

Karpowicz A., Historia mówiona na granicach. Geografia, mowa, tożsamość, [w:] Opowiedziane. Historia mówiona w praktykach humanistycznych, red. A. Karpowicz, M. Litwinowicz, M. Rakoczy, Warszawa 2019, s. 74–79.

Karpowicz A., Litwinowicz M., Rakoczy, M., Maksymalne poszerzenie pola rozmowy, [w:] Opowiedziane. Historia mówiona w praktykach humanistycznych, red. A. Karpowicz, M. Litwinowicz, M. Rakoczy, Warszawa 2019, s. 3–5.

Kierzkowski M., Historia mówiona – próba definicji pojęcia, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, R. 4 (2014), s. 5–19.

Kubiszyn M., Edukacyjne implikacje projektu dokumentacyjnego i animacyjnego w środowisku lokalnym – między teorią a praktyką. „Historia Mówiona Miasta Lublina” Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, r. 2 (2012), s. 101–121.

Kuzko-Zwierz K., Historia mówiona w muzeach. Przegląd projektów prowadzonych przez polskie placówki muzealne, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”, r. 5 (2015), s. 91–110.

Kuhn C., McLellan M.L., Voices of Experience. Oral History in the Classroom, [w:] The Oral History Reader, red. R. Perks, A. Thomson, New York 2006, s. 474–484.

Ludwisiak M., Skuteczność jest gdzie indziej. Od konfliktu do afektywnej wspólnoty, [w:] Skuteczność sztuki, red. T. Załuski, Łódź 2014, s. 412–425.

Lynch B., „I’m gonna do something”: Moving beyond talk in the museum, [w:] Museum Activism, red. R.R. Janes, R. Sandell, New York 2019, s. 115–126.

Lynch B., Neither helpful nor unhelpful. A clear way forward for the useful museum, [w:] Museums and Social Change. Challenging the Unhelpful Museum, red. A. Chynoweth, B. Lynch, K. Petersen, S. Smed, London 2020, s. 1–32.

McLean K., Whose Questions, whose conversations?, [w:] Letting Go? Sharing Historical Authority in a User-Generated World, red. B. Adair, B. Filene, L. Koloski, Philadelphia 2011, s. 70–79.

Murzyn-Kupisz M., Działek J., Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym, „Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” , r. 5 (2014), s. 19–40.

Pater R., W poszukiwaniu standardów edukacji muzealnej, „Muzealnictwo”, t. 53 (2012), s. 134–143.

Sharpless R., The History of Oral History, [w:] Thinking About Oral History: Theories and Applications, red. T.L. Charlton, L.E. Myers, R. Sharpless, Lanham-New York-Toronto-Plymouth 2008, s. 7–32.

Simon N., The Participatory Museum, Santa Cruz 2010.

Skrzypczyk M., Dialogi jednostronne i zmiana. Edukacja performatywna, sztuka i zaangażowanie – doświadczenia prowincjonalnego nauczyciela, [w:] Współczesny museion. Edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkoły, red. A. Pilch, M. Rusek, Kraków 2019, s. 271–292.

Skutnik J., Teoretyczne uwarunkowania praktyk edukacyjnych w muzeum w świetle amerykańskiego pragmatyzmu i konstruktywizmu, „Muzealnictwo”, t. 55 (2014), s. 182–189.

Whincop A., Using Oral History in Museum Displays, „Oral History” , nr 14 (2/1986), s. 46–50.

Marta Kopnika, strona tytułowa

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Kopiniak, M. (2021). Historia mówiona jako narzędzie partycypacji muzealnej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 90–113. https://doi.org/10.26774/wrhm.296

Numer

Dział

Artykuły i studia