Krzysztof Koszlaga, „Miałem zakaz prowadzenia rozmów z uczniami”. Nauczyciel w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.304

Słowa kluczowe:

edukacja, szkolnictwo, nauczyciele w PRL, strajki, przemiany polityczne PRL, przemiany społeczne PRL

Abstrakt

Prezentowany tekst to relacja Krzysztofa Koszlagi, nauczyciela z ponad pięćdziesięcioletnim stażem oraz jednego z czołowych działaczy NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania, wraz z komentarzem naukowym. Narracja ukazuje funkcjonowanie szkolnictwa w PRL w latach 1969–1989, a także wpływ zachodzących w tym okresie zmian społeczno-politycznych na pracę nauczyciela i relacje z uczniami. Podstawą zamieszczonego tekstu jest wywiad pogłębiony przeprowadzony ze świadkiem historii, opatrzony wstępem zawierającym dane biograficzne autora relacji oraz opis projektu naukowego, w ramach którego przeprowadzony został wywiad, wraz z uwzględnieniem zastosowanych metod badawczych.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Anna Siekierska - Uniwersytet Gdański

Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz pracownica Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze to historia oświaty, historia Polski po 1945 r. oraz archiwistyka.

[email protected]

Bibliografia

lat „Solidarności” oświatowej w Gdańsku, „Magazyn Solidarność”, nr 541 (11/2010), s. 6.

Abryszeński P., Gucewicz D., Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach, Gdańsk–Warszawa 2018.

Chlipała P., Możliwości i ograniczenia prowadzenia wywiadów pogłębionych w przestrzeni realnej i wirtualnej, [w:] Badania marketingowe w gospodarce rynkowej, red. K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Wrocław 2020.

Eisler J., Greczanik-Filipp I., Kwiatkowska W., Marszalec J., To nie na darmo… Grudzień ’70 w Gdańsku i Gdyni, Pelplin 2006.

Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 1, Warszawa 2010.

Główczyk J., Praca pozalekcyjna i pozaszkolna nauczycieli woj. gdańskiego w świetle badań ankietowych, Gdańsk 1974.

Gorloff E., Szkolnictwo w Lęborku w latach 1945–1989, Gdańsk 2006.

Grudzień 1970, [w:] Gedanopedia. Internetowa encyklopedia Gdańska, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=GRUDZIEŃ_1970 (dostęp: 17 IX 2021 r.).

Hlebowicz J., Niepokorni z „Topolówki”. Działalność niezależna uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w latach 1970–1989, Gdańsk 2013.

Jarska N., „Szkoła ma służyć dziecku”. Solidarność nauczycielska 1980–1981, „Biuletyn IPN”, nr 9–10 (2010), s. 146–150.

Kalendarium 25-lecia Komisji Zakładowej / Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, https://solidarnosc.gda.pl/sekcje-regionalne/oswiata/oswiata-historia/kalendarium-25-lecia-komisji-zakladowej-miedzyzakladowej-pracownikow-oswiaty-i-wychowania-nszz-solidarnosc-w-gdansku/?fbclid=IwAR0amLyCdyGs31F2UGFzp7bpZN4cUWhabV0HFsoIFf9gTQYHQSSo6AgVzXo (dostęp: 17 IX 2021 r.).

Kazański A., Bronisław Sarzyński, https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18530,Sarzynski-Bronislaw.html (dostęp: 25 IX 2021 r.).

Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, oprac. M. Kruk, R. Żydonik, Warszawa–Gdańsk 2010.

Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.

Lutyńska K., Surveye w Polsce: spojrzenie socjologiczno-antropologiczne, Warszawa 1993.

Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–1989, red. J. Skórzyński, Warszawa 2002.

Sztabiński P.B., Wpływ obecności osób trzecich w badaniach z wykorzystaniem wywiadu telefonicznego, „Ask: Research and Methods”, nr 7 (1998), s. 37–46.

Tomkiel A., Szkolnictwo podstawowe w województwie gdańskim w latach 1945–1975, praca doktorska przygotowana pod kierunkiem dra hab. Romualda Grzybowskiego, prof. UG, w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014.

Wykusz S., Nauczyciele wobec stanu wojennego, „Zeszyty Naukowe. Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe”, t. 28 (2014), s. 340–351.

Anna Siekierska, strona tytułowa

Pobrania

Opublikowane

2021-12-23

Jak cytować

Siekierska, A. (2021). Krzysztof Koszlaga, „Miałem zakaz prowadzenia rozmów z uczniami”. Nauczyciel w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 182–205. https://doi.org/10.26774/wrhm.304

Numer

Dział

Materiały źródłowe