Using oral history method in research on the identity of the Polish-Ukrainian borderland: the case study of Lviv, 1919–1939

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.337

Słowa kluczowe:

oral history, borderland, Poles, Ukrainians, Jews, Lviv, spatial identity

Abstrakt

Article is an attempt to analyze the image of Lviv’s space in the years of 1919–1939 using the oral history method. Research and analyzes were based on narratives represented by three nationalities: Polish, Ukrainian and Jewish, who lived in Lviv between 1919 and 1939. Each nationality remembered space and life differently. Poles emphasized their longing for a lost paradise, while Ukrainians and Jews recalled Polish cultural domination and discrimination in Lviv.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Biogramy autorów

Jan Jakub Szczepański - University of Warsaw

Master of Arts in Geography, History and Spatial Planning, a fourth-year PhD student at the Doctoral School of Social Sciences at the University of Warsaw (discipline: social and economic geography and spatial management). Specialist of the history, space and multicultural identity of Central Europe in the 19th and 20th centuries, as well as contemporary city design in the spirit of sustainable development.

[email protected]

Marta Weronika Szczepańska - University of Warsaw

Master of Science in Landscape Architecture. Graduate of the Warsaw University of Life Sciences (2020). PhD student at the Doctoral School of Social Sciences, University of Warsaw (discipline: social and economic geography and spatial management). Her scientific interests include the sustainable development of contemporary cities, as well as the social life and spatial development of cities in the 19th and 20th centuries.

[email protected]

Bibliografia

Babiński G., Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic problematyki, ‘Pogranicze. Studia Społeczne,’ vol. 4, 1994, pp. 5–28.

Babiński G., Pogranicze polsko–ukraińskie: etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Kraków 1997.

Barwiński M., Pogranicze w ujęciu geograficzno–socjologicznym – zarys problematyki, ‘Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-oeconomica,’ vol. 2, 2002, pp. 11–23.

Biedrzycka A., Kalendarium Lwowa 1918–1939, Kraków 2012.

Bukowska-Marczak E., Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje między polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918–1939), Warszawa 2019.

Chałasiński J., Antagonizm polsko-niemiecki w osadzie fabrycznej ‘Kopalnia’ na Górnym Śląsku, Warszawa 1935.

Domańska E., Maska przeszłości (O postmodernistycznej filozofii historii), ‘Teksty Drugie,’ vol. 19, no. 1, 1993, pp. 107–113.

Dudiak O., Spisy powszechne w Polsce w latach 1921 i 1931 jako źródło do badań liczebności, struktury etniczno-wyznaniowej i zatrudnienia przedsiębiorców przemysłowych we Lwowie w okresie międzywojennym, ‘Krakowskie Pismo Kresowe,’ vol. 13, 2021, pp. 187–202.

Gęsiak L., Czy wielokulturowość ma przyszłość?, ‘Więź,’ no. 4, 2011, pp. 55–64.

Grinczenko G., Historia mówiona na Ukrainie: ludzie, tematy, fakty, transl. W. Kudela-Świątek, ‘Wrocławski Rocznik Historii Mówionej,’ vol. 3, 2013, pp. 73–92.

Honigsman J., Zagłada Żydów lwowskich (1941–1944), Warszawa 2007.

Imiłowska-Duma A., Stosunki polsko-żydowskie we Lwowie w latach 1918–1919 (wybrane zagadnienia), ‘Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe,’ vol. 3, 2017, pp. 117–134.

Jones E., Żydzi Lwowa w czasie okupacji 1939–1945, Łódź 1999.

Katzir Y., The story of my life, Tel Aviv-Yafo 2018, pp. 7–25.

Kaźmierska K., Waniek K., Autobiograficzny wywiad narracyjny. Metoda – technika – analiza, Łódź 2020.

Kessler E., Przeżyć Holocaust we Lwowie, Warszawa 2007.

Kurczewska J., Granica niejedno ma imię. Trzy podejścia teoretyczne, in J. Kurczewska, H. Bojar (eds.), Granice na pograniczach, Warszawa 2005, pp. 365–396.

Kurkowska-Budzan M., Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003.

Kurkowska-Budzan M., Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history, ‘Wrocławski Rocznik Historii Mówionej,’ vol. 1, 2011, pp. 9–34.

Landau-Czajka A., Zasymilowana inteligencja żydowska w okresie międzywojennym, ‘Metamorfozy Społeczne,’ vol. 2, no. 9, 2007, pp. 127–153.

Lewandowska I., Historycy wobec metody oral history. Przegląd polskiej literatury naukowej, in M. Świgoń (ed.), Historia. Archiwistyka. Praca naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, Olsztyn 2009, pp. 127–138.

Łapot M., Incydenty antysemickie w szkołach lwowskich (1867–1939), ‘Przegląd Nauk Stosowanych,’ no. 6, 2015, pp. 107–119.

McMahan E.M., Wywiad historii mówionej jako wydarzenie interpretacyjno-komunikacyjne, ‘Wrocławski Rocznik Historii Mówionej,’ vol. 8, special issue, 2018, pp. 127–151.

Melchior M., Społeczna tożsamość jednostki, Warszawa 1990.

Miszczuk A., Pogranicze polsko-ukraińskie jako przedmiot zainteresowania statystyki regionalnej, ‘Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician,’ vol. 6, 2005, pp. 63–71.

Miszczuk A.(ed.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko–ukraińskiego, Lublin 2017.

Nowak J., O semantycznej redukcji przestrzeni etnicznej, in A. Bukowski, M. Lubaś, J. Nowak (eds.), Zarządzanie przestrzenią. Globalizacja – etniczność – władza, Kraków 2006, pp. 49–71.

Olechowski P., Stosunki Polsko-ukraińskie we Lwowie w świetle wspomnień (1918–1939), Przemyśl 2017.

Pazyra S., Ludność Lwowa w pierwszej ćwierci XX wieku – odbitka ze Studiów z historii społecznej i gospodarczej poświęconych prof. Franciszkowi Bujakowi, Lwów 1931.

Sadowski A., Pogranicze – pograniczność – tożsamość pograniczna, ‘Pogranicze. Studia Społeczne,’ vol. 14, 2008, pp. 17–30.

Szturm de Sztrem E. (ed.), Drugi Powszechny Spis Ludności z 9 XII 1931 r., Warszawa 1937.

Tarnowski J.S., Przez bezkresy historii. Od Wołynia, Podola do Lwowa, Białystok 2015.

Terela I., Wybrane problemy etyczne w historii mówionej. Refleksje historyka, ‘Przegląd Socjologii Jakościowej,’ vol. 25, no. 2, 2019, pp. 104–117.

Tuan Y.F., Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987.

Urban M., Tożsamość ukraińskiego Lwowa: jak rodził się matecznik kulturowego oporu, ‘Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe,’ vol. 3, 2017, pp. 135–148.

Urban M., Z drugiej strony granicy. Lwów: miasto–mit jako podstawa współczesnej tożsamości ukraińskiej, ‘Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії,’ vol. 27, 2016, pp. 58–65.

Wallis A., Socjologia przestrzeni, Warszawa 1990.

Wojakowski D., Wielokulturowość w interpretacjach i działaniach lokalnych. Przypadki z pogranicza polsko-ukraińskiego, ‘Pogranicze. Studia Społeczne,’ vol. 27, 2016, pp. 149–161.

Wnęk K., Zyblikiewicz L.A., Callahan, E., Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857–1938, Kraków 2006.

Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko–ukraińskiego, A. Miszczuk (ed.), Lublin 2017.

Вялова Ю., Спроби налагодження польсько-українського діалогу міжвоєнного періоду: сподівання та реалії, ‘Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки,’ vol. 29, 2020, pp. 60–81.

Гирич І., Історичні причини наших поразок і перемог, Львів 2011.

Голубко, В., Житлові проблеми Львова та шляхи їхнього розв’язання у міжвоєнний період (1919–1939), ‘Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність,’ vol. 27, 2015, pp. 136–152.

first_page_Jan_Jakub_Szczepański_Marta_Weronika_Szczepańska

Opublikowane

2023-11-03

Jak cytować

Szczepański, J. J., & Szczepańska, M. W. (2023). Using oral history method in research on the identity of the Polish-Ukrainian borderland: the case study of Lviv, 1919–1939. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 13, 36–62. https://doi.org/10.26774/wrhm.337

Numer

Dział

Artykuły i studia