Oral history we współczesnej Polsce – badania, projekty, stowarzyszenia

Autor

  • Izabela Lewandowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Polska

DOI:

https://doi.org/10.26774/wrhm.9

Słowa kluczowe:

Współczesne badania oral history w Polsce, historiografia, oral history

Abstrakt

This text shows changes in the way oral history has been perceived in the last 10 years in Poland, what projects are being conducted at the moment and where research on this subject is going.

Contemporary research in oral history has taken a few directions. First, this method is treated as a source prompted by historians and used in by them in research activity. Second, an interest taken in this method is manifested in methodological and historiographic reflection. The third group is research on archiving audio-visual documents. Another area of interest for oral history is widely understood education and popularization of this method. 

In Poland there are a few serious institutions/centrers that focus their research and work methods on oral form of information, such as Narodowe Archiwum Cyfrowe (National Digital Archive) and Centrum Edukacji Obywatelskiej (Center for Civic Education). Widely available are internet sources such as „Uczyć się z historii” (“To Learn from History”) and „Świadkowie Historii” (“Witnesses to History”), which gather oral evidence from people all over Poland. The article discusses also activities of the KARTA Center from Wrocław, “Brama Grodzka – Teatr NN” (Grodzka Gate – NN Theatre) Center and Studio Historii Mówionej (Oral History Center) from Lublin. The Memory and Future Institute from Wrocław is a thriving institution as well. An analysis has also been made of initiatives taken by circles in Olsztyn, Łódź, and at the Auschwitz-Birke-nau Museum.

In 2009 the first in Poland Oral History Society was founded (Towarzystwo Historii Mówionej). This was possible thanks to institutions that are growing and becoming more and more active, and also because of academics who take interest in this kind of research. Every year the Society organizes nationwide conferences. Also other academic centers and societies organize conferences and meetings devoted to the culture of memory and oral history.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Biogram autora

Izabela Lewandowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Polska

Izabela Lewandowska – historyk, dydaktyk, regionalista, doktor nauk humanistycznych, obecnie adiunkt w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka i współautorka prac z zakresu dydaktyki, regionalistyki (m.in.: Scenariusze lekcji historii, t. 1–4, Ustroń 1998–2006; Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzieżą licealną Warmii i Mazur, Olsztyn 2003; Śladami polskich szkół na południowej Warmii 1929–1939. W 80-lecie ich utworzenia, Olsztyn 2010). Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział Olsztyn, sekretarz Komisji Kultury Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego, członek Towarzystwa Naukowego „Pruthenia”, Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej, Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach i innych.

Bibliografia

Codzienność zapamiętana. Warmia i Mazury we wspomnieniach, red. Karp H.-J., Traba R., Olsztyn–Warszawa 2004

Copernici N., Historia XXIII. Nauki Humanistyczno-Społeczne, 1989

Dobrowolski K., Metoda integralna, Kraków 1962
Doświadczenie i zapis – nowe źródła, problemy, metody badawcze, red. Buryła S., Rodak P., Kraków 2006

Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym, red. Theiss W., Skrzypczak B., Warszawa 2006

Engelking B., Zagłada i pamięć. Doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych, Warszawa 2001

Historia − Archiwistyka − Informacja naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. Świgoń M., Olsztyn 2009

Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, red. Niebrzegowska-Bartmińska S., Wasiuta S., Lublin 2008

History − Archive Studies – Information Science: methodological issues, red. Narojczyk K., Świgoń M., Wolny M., Olsztyn 2010

Kałwa D., Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans, „Kultura i Historia” (dostęp: 6 VI 2011 r.)

Karczowa H., Rozwój form kancelaryjnych i współczesne rodzaje dokumentów archiwalnych. Dokumentacja wizualna i audialna (fotografie, filmy, nagrania), Toruń 1979

Kaźmierska K., Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, „Przegląd Socjologiczny”, z. 1 (2004)

Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. Szarota T., Warszawa 2001

Księga Ogniw, oprac. Michalski R. i in., Olsztyn 2007; (dostęp: http://ogniwa-tratwa.pl)

Kurkowska-Budzan M., Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie, Kraków 2009

Kurkowska-Budzan M., Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych, Kraków 2003

Lewandowska I., Polskie Towarzystwo Historii Mówionej (PTHM/POHA), „Wiadomości Historyczne”, nr 2 (2010)

Lewandowska I., Wywiad jako technika zdobywania informacji źródłowych w badaniu historii najnowszej, „Echa Przeszłości”, t. V (2004)

Lewandowska I., Zasady opisu bibliograficznego źródeł mówionych (relacji ustnych). Próba systematyzacji, „Echa Przeszłości”, t. 10 (2009)

Łepkowski T., Historia ustna i „historia ludowa”, „Kwartalnik Historyczny”, nr 2 (1981)

Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1994

Maternicki J., Szkoła wobec historii oralnej, „Wiadomości Historyczne”, nr 2 (1994)

Nie tylko walka. Żołnierze Armii Krajowej w powojennym Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, red. Kowal G., Kucharski W., Maliniak J., Strauchold G., Wrocław 2010

Ocalić od zapomnienia Polaków z Kresów Wschodnich, w: Kalendarz Olsztyna na rok 2011, red. Śrutkowski T. Jackowska K., Olsztyn 2010

Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 17–21 września 1968 r. Referaty plenarne. Sekcje VII–XI, Warszawa 1968

Prinke R.T., Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, Poznań 2007

Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza. Materiały pomocnicze do analizy polsko-niemieckich stosunków narodowościowych na przykładzie warmińskiej wsi Purda Wielka, red. Traba R., Sakson A., Olsztyn 2007

Robótka H., Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, technicznej, audiowizualnej (fotografii, filmów i mikrofilmów, nagrań), Toruń 1988

Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989

Ryszewski B., Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994

Suleja W., Pamięć czy przyszłość?, „Pamięć i Przyszłość”, nr 1 (2008)

Topolski J., Teoria wiedzy historycznej, Poznań 1983

Urbaniak-Zając D., Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu, „Edukacja”, nr 4 (1999)

Wawrzyniak D., Pamięć społeczna. O historii pojęcia i pożytkach w pracy nauczyciela, „Nowa Polszczyzna”, nr 1 (2008)

Wokół Orędzia. Kardynał Bolesław Kominek prekursor pojednania polsko-niemieckiego, red. Kucharski W., Strauchold G., Sroka P., Wrocław 2009

Wóycicka Z., Od Weepers do Wieprza, czyli historia przeżyta czy historia pamiętana, „Borussia”, nr 29 (2003)

Wspomnienia więźniów obozu oświęcimskiego, red. Smoleń K. i in., Oświęcim 1976

Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny. Dla nauczycieli i studentów, red. Maternicki J., Warszawa 2004

Źródła w edukacji historycznej. III Toruńskie Spotkania Dydaktyczne, red. Roszak S., Strzelecka M., Wieczorek A., Toruń 2006

##submission.downloads##

Opublikowane

2011-10-30

Jak cytować

Lewandowska, I. (2011). Oral history we współczesnej Polsce – badania, projekty, stowarzyszenia. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 1, 81-103. https://doi.org/10.26774/wrhm.9

Numer

Dział

Artykuły i studia