Etyka publikacji

Zespół redakcyjny Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Zespół redakcyjny czasopisma stosuje się w pełni do zasad przedstawionych w zarysie poniżej. Ich celem jest zapewnienie poprawnego, terminowego i uczciwego publikowania tekstów naukowych.

Zasady recenzowania artykułów naukowych i opracowań źródłowych przyjęte przez zespół redakcyjny pozostają w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce, a mających na celu zapewnienie uczciwości procesu wydawniczego i zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności po stronie autorów i recenzentów. 

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej postępuje zgodnie z zasadami etyki publikacyjnej i stosuje procedury ujęte w diagramach Committee on Publication Ethics (diagram COPE). Recenzent jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego poinformowania redakcji w zakresie nieuprawnionych autocytowań autorów, które są poważnym nadużyciem.

Ponadto, nie akceptujemy obraźliwego zachowania ani korespondencji o podobnym wydźwięku skierowanej do naszych redaktorów i osób postronnych zaangażowanych w proces publikacji. Jeśli któraś ze stron przejawia takie zachowanie, mamy prawo do podjęcia działań mających na celu ochronę zespołu redakcyjnego, autorów i recenzentów przed nadużyciami, a w tym, np.: wycofanie manuskryptu z procesu recenzyjnego lub podważenie i usunięcie ewidentnie obraźliwych komentarzy recenzentów. Redakcja nie toleruje także manipulacji rysunkami i fałszowania danych.

Tematyka artykułów publikowanych na łamach WRHM może dotyczyć granic i terytoriów, co może się wiązać z potencjalnymi sporami w tym zakresie. Decyzje dotyczące publikowanych treści są decyzjami redakcyjnymi, a w przypadku potencjalnego sporu lub skargi, zespół redakcyjny próbuje znaleźć rozwiązanie, które jest satysfakcjonujące dla zaangażowanych stron.

Plagiat i autoplagiat

Nie tolerujemy żadnego przejawu naukowej nieuczciwości i zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia wszystkich zgłoszeń za pośrednictwem odpowiedniego programu antyplagiatowego. Zgłoszenia będące plagiatem, w całości lub w części, zostaną odrzucone. Ponadto, nie popieramy autoplagiatu i duplikowania już opublikowanych wyników badań, chyba że:

  • publikowany materiał wzbogaci pod względem redakcyjnym dyskurs akademicki; i
  • redakcja otrzyma zgodę na publikację od pierwotnego wydawnictwa; i
  • wykorzystany ponownie materiał zostanie opatrzony odpowiednim przypisem.

Oczekujemy od naszych czytelników, recenzentów i redaktorów zgłaszania wszelkich podejrzeń o popełnienie plagiatu poprzez kontakt z odpowiednim redaktorem lub wysłanie wiadomości mailowej na adres: [email protected].

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Decyzja Zespołu Redakcyjnego dotycząca przyjęcia lub odrzucenia tekstu nadesłanego do publikacji zależy całkowicie od oceny jego wartości merytorycznej, oryginalności i jasności przekazu, a także od związku z tematyką Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej. Artykuły mogą zostać opublikowane po zaakceptowaniu przez autorów licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0. Redakcja umożliwia bezpłatne pobranie opublikowanych artykułów przez wszystkich czytelników, bez wymogu rejestracji.

Autor przenosi na Wydawnictwo Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" całość autorskich praw majątkowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W konsekwencji Autor wyraża zgodę, aby wydawca udostępniał tekst na podstawie wolnych licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 4.0 w brzmieniu dostępnym na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl i w związku z tym Autor zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do dzieła udostępnionego na wolnych licencjach w zakresie, w jakim mogą one kolidować z postanowieniami tych licencji. Wydawca zobowiązuje się honorować autorskie prawa osobiste Autora.

Na autorach spoczywa obowiązek zagwarantowania pełnej oryginalności przedłożonych tekstów. Zgłoszone artykuły nie powinny być równolegle rozpatrywane lub przyjmowane do druku w innym czasopiśmie lub wydawnictwie. W żadnej części nie mogą one stanowić plagiatu lub zawierać fałszywych lub nieuczciwie podanych danych. Autorzy nie mogą również składać do publikacji tekstów, które zostały wcześniej opublikowane w tym samym kształcie. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich finansowych lub osobistych związków z osobami lub organizacjami, które w sposób niewłaściwy mogłyby wpłynąć na ich pracę. Odnotować należy również wszelkie źródła finansowania lub udział instytucji, w tym instytucji naukowo-badawczych. Zgłaszane do publikacji prace muszą zawierać dane wszystkich autorów, tj. osób mających twórczy wkład w powstanie pracy i jednocześnie nie zawierać danych osób, które takiego wkładu nie wniosły. Wszystkie wymienione osoby muszą zaakceptować przekazanie tekstu do publikacji i biorą odpowiedzialność za tekst. W przypadku prac posiadających więcej niż jednego autora, w imieniu autorów z redakcją kontaktuje się autor główny, który zobowiązany jest przekazywać wszystkie decyzje i ustalenia w sprawie tekstu pozostałym autorom. Dbamy także o zwiększenie transparentności autorstwa, np. poprzez podanie ORCID iD

Zasady etyczne obowiązujące redakcję

Zespół redakcyjny Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej wstępnie kwalifikuje przesłane materiały do publikacji i podejmuje decyzję o skierowaniu ich do procesu recenzyjnego lub odrzucenia. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą autora na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania. Nazwiska recenzentów pozostaną anonimowe. Podobnie, skierowany do recenzji materiał jest uprzednio poddany procedurze anonimizacji. Na decyzję o przyjęciu do druku lub odrzuceniu tekstu w żaden sposób nie może oddziaływać ewentualny konflikt interesów obu stron. Cenimy niezależność zespołu redakcyjnego i we wszystkich przypadkach staramy się nie dopuścić do złamania tej zasady poprzez narażenie na konflikt interesów, obawą przed wpływami finansowymi lub politycznymi, czego odzwierciedleniem jest przyjęty proces redakcyjny.

Zespół redakcyjny zobowiązany jest do:

  • przestrzegania zasad czasopisma w sprawach dotyczących praw autorskich i plagiatów,
  • dokonania oceny nadesłanych tekstów biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć oraz orientację seksualną autorów,
  • rozpatrzenia wszelkich nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeśli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty publikacji,
  • zapewnienia odpowiedniego systemu (Open Journal Systems), szkoleń dla redaktorów i wsparcia dla recenzentów w trosce o uczciwość i skuteczność procesu recenzyjnego,
  • dbania o terminowość procesu recenzyjnego w trosce o utrzymanie wysokiej jakości badań naukowych i jak najszybszej publikacji najnowszych wyników badań,
  • zachęcania redaktorów i recenzentów do zapoznania się i działania zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk etycznych w zakresie procesu recenzji.

Rozpatrujemy odwołania od decyzji zespołu redakcyjnego, ale tylko gdy zostały udostępnione nowe informacje istotne dla decyzji redakcji lub jeśli istnieją powody by sądzić, że nie postępowaliśmy zgodnie z przyjętą etyką publikacji. Wszelkie wątpliwości i skargi prosimy kierować na adres: [email protected].

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów  

Recenzenci nie powinni być zaangażowani w proces recenzyjny tekstów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wywołać konflikt interesów wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z autorami i powinni o tym fakcie poinformować Redakcję. Recenzent zobowiązany jest do zachowania obiektywności, powstrzymania się od osobistej krytyki oraz harmonogramu prac wyznaczonego przez Redakcję. Recenzent zawsze powinien uzasadnić swoją ocenę przedstawiając własną argumentację. Recenzent zobowiązany jest do zachowania poufności w sprawie powierzonej mu pracy, w tym niewykorzystywania fragmentów pracy lub stwierdzeń zawartych w tej pracy i nie udostępniania recenzowanej treści osobom trzecim.

Wysiłek podejmowany przez recenzentów jest kluczowy dla społeczności akademickiej. Zapewnienie jak największej uczciwości i przejrzystości przygotowanej recenzji ma rzeczywisty wpływ na publikację badań o najwyższej jakości, wpływających na rozwój dziedziny bliskiej recenzentowi, a także pozwala na szybkie docieranie z najbardziej rzetelnymi treściami do odbiorców Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej.

Cenzura

Nie popieramy i nigdy nie poprzemy cenzurowania treści naukowych. Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy jak najszerszemu gronu odbiorców oraz służenie środowisku akademickiemu zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.