Etyka publikacji

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie Wrocławski Rocznik Historii Mówionej oparte zostały o standardy przygotowane przez Committee on Publication Ethics (COPE) oraz wytyczne Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej.

W przypadku wykrycia nadużycia lub nierzetelności po stronie autorów lub recenzentów zespół redakcyjny WRHM stosuje procedury ujęte w diagramach COPE. Dla artykułów o tematyce medycznej punktem odniesienia są rekomendacje ICMJE.

Ponadto, nie akceptujemy obraźliwego zachowania ani korespondencji o podobnym wydźwięku kierowanej do naszych redaktorów i osób postronnych zaangażowanych w proces publikacji. Jeśli któraś ze stron przejawia takie zachowanie, mamy prawo do podjęcia działań mających na celu ochronę zespołu redakcyjnego, autorów i recenzentów przed nadużyciami, a w tym, np.: wycofania manuskryptu z procesu recenzyjnego lub podważenia i usunięcia ewidentnie obraźliwych komentarzy recenzentów.

Zasady obowiązujące redakcję

Zespół redakcyjny WRHM wstępnie kwalifikuje przesłane materiały do publikacji i podejmuje decyzję o skierowaniu ich do procesu recenzyjnego lub odrzuceniu. Fakt ich przesłania jest równoznaczny ze zgodą Autora na przyjętą przez redakcję procedurę recenzowania. Publikacje w czasopiśmie poddawane są podwójnie ślepej recenzji (double-blind review), a nazwiska recenzentów nie są ujawniane. W związku z tym przesłane manuskrypty poddawane są procedurze anonimizacji. Na decyzję o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu tekstu w żaden sposób nie może oddziaływać ewentualny konflikt interesów autora i recenzenta. Zespół redakcyjny jest niezależny od wpływów zewnętrznych i we wszystkich przypadkach staramy się nie dopuścić do złamania tej zasady poprzez narażenie na konflikt interesów, obawą przed wpływami finansowymi lub politycznymi, czego odzwierciedleniem jest przyjęty proces redakcyjny.

Zespół redakcyjny zobowiązany jest do:

 • dokonania oceny nadesłanych tekstów biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć oraz orientację seksualną autorów,
 • podjęcia decyzji o publikacji na podstawie opinii przygotowanych przez recenzentów,
 • przestrzegania zasad etycznych czasopisma w sprawach dotyczących jakichkolwiek nadużyć etyki publikacyjnej,
 • rozpatrzenia wszelkich nieetycznych działań wydawniczych, nawet jeśli do ich ujawnienia dojdzie wiele lat od daty publikacji,
 • zapewnienia sprawnego systemu zarządzania czasopismem (Open Journal Systems) oraz wsparcia dla recenzentów,
 • dbania o dobór recenzentów oraz terminowość procesu recenzyjnego w trosce o utrzymanie wysokiej jakości badań naukowych i jak najszybszą publikację najnowszych wyników,
 • zachęcania recenzentów do zapoznania się i działania zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk etycznych w zakresie procesu recenzji,
 • unikania konfliktu interesów wynikającego z konkurencyjnej współpracy lub innych relacji i powiązań z którymkolwiek z autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji związanych z przedłożonymi badaniami,
 • informowania pozostałych członków zespołu redakcyjnego o wszelkich wątpliwościach etycznych dotyczących nadesłanych manuskryptów (brak zgody lub zastrzeżenia komisji etycznej dotyczące ochrony wizerunku, danych osobowych, praw pacjenta lub zwierząt). W takiej sytuacji redaktor ma obowiązek zwrócić się do autora o dostarczenie stosownych wyjaśnień i dokumentów.

Rozpatrujemy odwołania od decyzji zespołu redakcyjnego, ale tylko gdy zostały udostępnione nowe informacje istotne dla decyzji redakcji lub jeśli istnieją powody by sądzić, że nie postępowaliśmy zgodnie z przyjętą etyką publikacji. Wszelkie wątpliwości i skargi prosimy kierować na adres: [email protected].

Zasady obowiązujące autorów

Autor jest obowiązany przesłać do publikacji tekst oryginalny, niezgłoszony w żadnym innym czasopiśmie i wydawnictwie, który ani w całości, ani w żadnej części nie stanowi plagiatu lub tzw. autoplagiatu.

W przypadku podejrzenia plagiatu lub tzw. autoplagiatu, zespół redakcyjny zastosuje procedurę opisaną w odpowiednich diagramach COPE.

Zgłaszane do publikacji prace muszą zawierać dane wszystkich autorów, tj. osób mających twórczy wkład w powstanie pracy i jednocześnie nie zawierać danych osób, które takiego wkładu nie wniosły. Wszystkie wymienione osoby muszą zaakceptować przekazanie tekstu do publikacji i być świadome związanej z tym odpowiedzialności. W przypadku prac posiadających więcej niż jednego autora, w imieniu całego zespołu z redakcją kontaktuje się autor korespondencyjny, który zobowiązany jest przekazywać wszystkie decyzje i ustalenia w sprawie tekstu pozostałym autorom.

W przypadku podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe, zespół redakcyjny zastosuje procedurę opisaną w diagramie COPE.

Dodawanie, usuwanie lub zmiana kolejności nazwisk autorów na liście autorów powinna być dokonywana tylko przed zaakceptowaniem manuskryptu i tylko za zgodą redakcji czasopisma. Aby zażądać takiej zmiany, redakcja musi otrzymać od autora korespondencyjnego powód zmiany listy autorów oraz pisemne potwierdzenie (e-mail, list) od wszystkich autorów, że zgadzają się z dodaniem, usunięciem lub zmianą kolejności.

Procedura została opisana w następujących diagramach COPE.

Kryteria kwalifikujące do autorstwa:

 1. znaczący wkład w koncepcję lub projekt pracy lub pozyskiwanie, analizę lub interpretację danych do pracy, i/lub
 2. redagowanie pracy lub jej krytyczne sprawdzanie pod kątem ważnych treści intelektualnych, i/lub
 3. ostateczne zatwierdzenie wersji do publikacji, i
 4. pełna odpowiedzialność za wszystkie aspekty pracy.

Obowiązki autora korespondencyjnego obejmują:

 • korektę i redakcję manuskryptu, zajmowanie się poprawkami i ponownym składaniem poprawionych manuskryptów aż do ich akceptacji,
 • wyrażanie zgody i przekazanie odpowiednich danych kontaktowych współautorów i/lub osób trzecich będących właścicielami praw autorskich,
 • działanie w imieniu wszystkich współautorów w sprawach dotyczących etyki wydawniczej, ponownego wykorzystania treści lub dostępności danych, materiałów, zasobów itp.

Wniosek o zmianę autora korespondencyjnego po złożeniu manuskryptu wymaga uzasadnienia i może zostać przez redakcję odrzucony. Dotyczy to zarówno okresu przed, jak i po publikacji.

Oświadczenia o autorstwie powinny jasno określać, jaki wkład wniósł w dzieło każdy ze współautorów. Wkład ten powinien zostać opisany merytorycznie, a udział wyrażony procentowo.

Autor przyjmuje do wiadomości, że przesłany manuskrypt zostanie poddany sprawdzeniu przez program antyplagiatowy i jest świadomy konsekwencji związanych z tą procedurą.

Autor zobowiązany jest do przekazania redakcji informacji o źródłach finansowania utworu, a także wkładzie instytucji naukowych, stowarzyszeń i innych podmiotów przyczyniających się do powstania tekstu.

Autor dokłada wszelkich starań, aby przekazana redakcji praca nie zawierała błędów merytorycznych lub nieścisłości.

Autorzy muszą ujawnić wykorzystanie sztucznej inteligencji i technologii wspomaganych przez sztuczną inteligencję w procesie pisania, dodając w tekście odpowiednie oświadczenie. Autorzy mogą używać sztucznej inteligencji wyłącznie w celu poprawy czytelności tekstu, a technologia powinna być wykorzystywana wyłącznie pod kontrolą człowieka.

Jeśli Autor dostrzeże znaczące błędy lub nieścisłości w opublikowanym tekście, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić redakcję WRHM oraz podjąć współpracę w celu opublikowania sprostowania lub innego sposobu ujawnienia błędu.

Artykuły mogą zostać opublikowane po zaakceptowaniu przez autorów licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0. redakcja umożliwia bezpłatne pobranie opublikowanych artykułów przez wszystkich czytelników, bez wymogu rejestracji.

Autor przenosi na wydawcę, tj. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, całość autorskich praw majątkowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. W konsekwencji autor wyraża zgodę, aby wydawca udostępniał tekst na podstawie wolnych licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach 4.0. w brzmieniu dostępnym na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl i w związku z tym autor zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do dzieła udostępnionego na wolnych licencjach w zakresie, w jakim mogą one kolidować z postanowieniami tych licencji. Wydawca zobowiązuje się honorować autorskie prawa osobiste autora.

Polityka zmiany nazwiska autora

Autor, który zmienił nazwisko, może poprosić o zmianę nazwiska autora artykułu przed publikacją w tym czasopiśmie. Nie wymagamy dowodu zmiany nazwiska, ale zmiana zarówno nazwiska, jak i imienia może wymagać dodatkowego sprawdzenia. Prosimy o kontakt z redakcją: [email protected].

Afiliacje

Informacje o afiliacji powinny wskazywać instytucję (instytucje), w której dane badanie zostało przeprowadzone i/lub przez które było wspierane i/lub zatwierdzone. Świadome podanie nieprawidłowych lub fałszywych informacji o powiązaniu jest formą niewłaściwego postępowania i może prowadzić do wycofania artykułu.

Zasady obowiązujące recenzentów

Wysiłek podejmowany przez recenzentów jest kluczowy dla społeczności akademickiej. Zapewnienie jak największej uczciwości i przejrzystości przygotowanej recenzji ma rzeczywisty wpływ na publikację badań o najwyższej jakości, wpływających na rozwój dziedziny bliskiej recenzentowi, a także pozwala na szybkie docieranie z najbardziej rzetelnymi treściami do odbiorców WRHM.

Recenzenci wspomagają redakcję w podejmowaniu decyzji dotyczących przesyłanych tekstów, a także – poprzez przygotowane uwagi i wskazówki – pomagają autorom ulepszyć tekst.

Recenzenci nie powinni być zaangażowani w proces recenzyjny tekstów, co do których istnieje podejrzenie, że mogą wywołać konflikt interesów wynikający ze współpracy lub jakichkolwiek innych wzajemnych relacji z autorami i powinni o tym fakcie poinformować redakcję.

Recenzent zobowiązany jest do zachowania obiektywności, powstrzymania się od osobistej krytyki oraz przestrzegania harmonogramu prac wyznaczonego przez redakcję.

Recenzent zawsze powinien uzasadnić swoją ocenę, przedstawiając własną argumentację. Recenzent zobowiązany jest do zachowania poufności w sprawie powierzonej mu pracy, w tym niewykorzystywania fragmentów pracy lub stwierdzeń zawartych w tej pracy przed publikacją i nie udostępniania recenzowanej treści osobom trzecim.

W przypadku podejrzenia, że recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora, zostanie zastosowana procedura opisana w diagramie COPE.

Recenzent powinien dostarczyć recenzję w określonym terminie uzgodnionym z redakcją. Jeżeli nie jest w stanie dotrzymać terminu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym redakcję.

Recenzent zgłasza redakcji zauważone wszelkie istotne podobieństwa lub inne nadużycia etyki publikacyjnej.

Plagiat i autoplagiat

Plagiat może wystąpić w związku ze wszystkimi rodzajami źródeł i mediów, na przykład:

 • tekst, ilustracje, cytaty muzyczne,
 • materiał pobrany z Internetu lub zaczerpnięty z rękopisów lub innych mediów,
 • materiały opublikowane i niepublikowane, takie jak wykłady, prezentacje, szara literatura.

Nie tolerujemy żadnego przejawu naukowej nieuczciwości i zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia wszystkich zgłoszeń za pośrednictwem odpowiedniego programu antyplagiatowego. Zgłoszenia będące plagiatem, w całości lub w części, zostaną odrzucone.

Autoplagiat lub podwójna publikacja ma miejsce, gdy dzieło lub jego istotne części są publikowane więcej niż jeden raz przez autora/autorów dzieła bez odpowiedniego odsyłacza lub uzasadnienia. Może to dotyczyć publikacji w tym samym lub innym języku. Ponadto, nie popieramy autoplagiatu i duplikowania już opublikowanych wyników badań, chyba że:

 • publikowany materiał wzbogaci pod względem redakcyjnym dyskurs akademicki, i
 • redakcja otrzyma zgodę na publikację od pierwotnego wydawnictwa, i
 • wykorzystany ponownie materiał zostanie opatrzony odpowiednim przypisem.

Oczekujemy od naszych czytelników, recenzentów i redaktorów zgłaszania wszelkich podejrzeń o popełnienie plagiatu, autoplagiatu lub zduplikowanych publikacjach poprzez kontakt z odpowiednim redaktorem lub wysłanie wiadomości mailowej na adres: [email protected].

 W przypadku podejrzenia plagiatu lub tzw. autoplagiatu, zespół redakcyjny zastosuje procedurę opisaną w odpowiednich diagramach COPE.

Każdy manuskrypt oparty na pracy dyplomowej (praca magisterska lub doktorska) powinien przedstawiać przeróbkę materiału w niej zawartego i być napisany zgodnie z instrukcją wydawniczą WRHM. Cytując fragmenty pracy lub ponownie wykorzystując rysunki, autorzy powinni unikać autoplagiatu, podając odpowiednie cytaty i odniesienia do wszelkich fragmentów skopiowanych lub zaadaptowanych z pracy. Jeżeli praca została opublikowana przez innego wydawcę i jest publicznie dostępna, przed złożeniem jej w czasopiśmie może być wymagana zgoda tego wydawcy. Jeśli autor korzysta z fragmentów wcześniej opublikowanej pracy dyplomowej, jest zobowiązany do poinformowania redakcji o takim zamiarze w chwili zgłoszenia tekstu. 

Odwołania, poprawki, wycofanie tekstu i publikacja zastrzeżeń

Odwołania

Odwołania od decyzji redakcyjnych będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy odnoszą się do konkretnego manuskryptu i muszą zawierać dowody na to, że (1) redaktor lub recenzent popełnił istotny błąd rzeczowy/wykazał poważne niezrozumienie manuskryptu lub (2) została naruszona uczciwość redakcyjnego procesu decyzyjnego. Co do zasady dopuszczalne jest tylko jedno odwołanie dotyczące manuskryptu podczas etapu decyzyjnego.

Poprawki

Drobne zmiany na wniosek autora mogą być wprowadzane w zaakceptowanych manuskryptach, ale zwykle nie będą one wprowadzane do wersji cyfrowej lub wersji opublikowanej, chyba że mają wpływ na interpretację artykułu.

Jeśli okaże się, że autor w opublikowanym artykule popełnił błąd, zostanie wydane sprostowanie; jeśli okaże się, że czasopismo popełniło błąd – errata.

Wycofanie tekstu

WRHM rozważy retrakcję zgodnie z wytycznymi COPE dotyczącymi wycofania*.

Wycofanie jest zazwyczaj zarezerwowane dla artykułów, których wadliwość jest na tyle poważna, że nie można polegać na ich ustaleniach lub wnioskach, albo które zawierają istotny plagiat lub treści zagrażające życiu, albo takich, które przedstawiają nieetyczne badania.

*Należy pamiętać, że lista powodów wycofania artykułu zawartych w wytycznych COPE nie jest wyczerpująca. Redaktor może wycofać publikację z dowolnego powodu, jeżeli treść nieodwracalnie podważa ważność lub uczciwość artykułu.

Publikacja zastrzeżeń

Jeśli wiarygodność lub uczciwość publikacji budzi obawy, ale dochodzenie zajęłoby wyjątkowo dużo czasu lub byłoby niemożliwe, redaktor może zdecydować się na opublikowanie oświadczenia wyrażającego zaniepokojenie artykułem, aby ostrzec czytelników, że jego treść powinna być przyjmowana z ostrożnością.

Trwałość opublikowanego zapisu

Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” jako wydawca prowadzi ewidencję artykułów opublikowanych w WRHM wraz z metadanymi (informacjami) opisującymi każdą publikację. W przypadku konieczności zmiany zapisu publikacji w jakikolwiek sposób, na przykład w przypadku niewłaściwego prowadzenia badań prowadzącego do wycofania publikacji, czasopismo zachowa pierwotną wersję opublikowanego tekstu. W wyjątkowych przypadkach artykuł może zostać usunięty z publikacji online, jeśli zostanie to uznane za konieczne do spełnienia wymogów prawnych. Obejmuje to sytuacje, w których istnieją obawy, że artykuł jest zniesławiający, narusza przepisy dotyczące prywatności lub poufności, jest przedmiotem orzeczenia sądowego lub może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ogółu społeczeństwa lub jest plagiatem. W takich okolicznościach artykuł może zostać usunięty i może zostać opublikowane zawiadomienie jasno określające, dlaczego cały artykuł został usunięty.

Konflikt interesów

Konflikt interesów zachodzi wówczas, gdy pomiędzy autorami, recenzentami lub członkami zespołu redakcyjnego występują relacje służbowe, ekonomiczne, lub osobiste, które mogą mieć wpływ na ocenę tekstu lub proces podjęcia decyzji dotyczący publikacji tego tekstu w WRHM. Przyczyną konfliktu interesów może być także przygotowanie wspólnych publikacji lub uczestniczenie we wspólnych projektach.

Redaktorzy są zobowiązani do ujawnienia wszelkich konfliktów interesów, niezależnie od tego, czy dotyczą one poszczególnych artykułów, czy ich stanowiska jako redaktora tego czasopisma. Powinni też sami się wycofać, jeśli to okaże się konieczne.

Każda osoba, która podejrzewa nieujawniony konflikt interesów w związku z pracą opublikowaną lub braną pod uwagę do publikacji w WRHM, powinna poinformować o tym redakcję i wysłać e-mail na adres [email protected].

W przypadku podejrzenia o nieujawniony konflikt interesów, zespół redakcyjny zastosuje procedurę opisaną w diagramach COPE.

Pomówienie, zniesławienie i wolność wypowiedzi

Wolność wypowiedzi ma kluczowe znaczenie w naszej pracy jako wydawców, ale nie wspieramy publikowania nieprawdziwych stwierdzeń, które mogą szkodzić reputacji osób, grup lub organizacji. Autorzy powinni skontaktować się z redaktorem, jeśli mają obawy dotyczące potencjalnego pomówienia w swoich własnych lub jakichkolwiek innych artykułach.

Cenzura

Nie popieramy cenzurowania treści naukowych. Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy jak najszerszemu gronu odbiorców oraz służenie środowisku akademickiemu zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.