Proces recenzji

PODWÓJNIE ŚLEPA RECENZJA (DOUBLE BLIND PEER REVIEW)

Kwalifikowanie tekstów nadesłanych do publikacji w dziale „Artykuły i studia” oraz „Materiały źródłowe” odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym etapie wyznaczony przez redaktora naczelnego członek redakcji ocenia, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma i spełnia standardy tekstu naukowego. Jeśli tak, tekst jest recenzowany przez recenzentów zewnętrznych wskazanych przez redakcję, którzy dokonują oceny tekstów według formularza recenzji oraz następujących zasad:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej z której pochodzi Autor tekstu.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review process”).
 4. W innych przypadkach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: 
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. W przypadku rozbieżności w ocenie dwóch recenzentów (jednym wniosku dopuszczającym artykuł do publikacji i jednym odrzucającym), redakcja podejmuje decyzję o odrzuceniu tekstu lub skierowaniu go do trzeciej recenzji. Jeśli trzecia recenzja dopuszcza tekst do publikacji, jest on poddawany redakcji.
 7. Katalog decyzji recenzenta obejmuje:
  o akceptację artykułu do publikacji bez zmian,
  o akceptację artykułu po niewielkich lub dużych uzupełnieniach i redakcji/korekcie,
  o akceptację artykułu po uwzględnieniu uwag wskazanych w recenzji,
  o skierowanie artykułu do gruntownej poprawy i kolejnej recenzji,
  o odrzucenie artykułu.
 8. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
 9. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
 10. Recenzenci nie udostępniają recenzowanych treści osobom trzecim.

Artykuł zarówno na etapie wstępnym oceny manuskryptu, recenzji, a także na kolejnych etapach (także po wprowadzeniu zmian zasugerowanych przez recenzenta) jest kierowany do kontroli antyplagiatowej.

Po pozytywnej opinii recenzentów i wprowadzeniu przez Autora niezbędnych zmian (w trybie śledzenia zmian) tekst jest publikowany. Autorzy mogą złożyć zażalenie do redaktora prowadzącego dany tekst,  dotyczące uargumentowanego niezadowolenia z recenzji. 

Dokładnie tej samej procedurze recenzji podlegają członkowie redakcji zgłaszający artykuły do publikacji w WRHM

Kwalifikowanie tekstów nadesłanych do publikacji w działach: „Recenzje i omówienia”, „Varia”, „Kronika naukowa” odbywa się w jednym etapie. Wyznaczony przez redaktora naczelnego członek redakcji ocenia, czy tekst jest zgodny z profilem czasopisma i spełnia standardy publikacji w periodyku naukowym. Jeśli tak, poddaje tekst redakcji, względnie ustala z Autorem zakres niezbędnych poprawek i uzupełnień.

Formularz recenzji "Wrocławskiego Rocznika Historii Mówionej".

Recenzja edycji źródłowej relacji zgłoszonej do publikacji we „Wrocławskim Roczniku Historii Mówionej”.

 

WYKAZ RECENZENTÓW

WROCŁAWSKI ROCZNIK HISTORII MÓWIONEJ

R. 12 (2022)

Dr Marcin Chorązki, Instytut Pamięci Narodowej, Polska

Dr hab. Agnieszka Chwieduk, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr Ondřej Daniel, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy

Dr Karolina Dziubata-Smykowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr hab. Maciej Fic, prof. ucz., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Dr hab. Aleksandra Hnatiuk, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr hab. Grzegorz Hryciuk, prof. ucz., Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Marcelina Jakimowicz, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Prof. dr hab. Marek Jeziński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Dr Damian Kasprzyk, Uniwersytet Łódzki, Polska

Prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr hab. Wiktoria Kudela-Świątek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

Dr hab. Izabela Lewandowska, prof. ucz., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Prof. dr hab. Adam Makowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Dr Adrian Matus, Instytut Milestone, Węgry

Dr Cecilia Molesini, Fundacja Luigi Einaudi, Włochy

Dr Bożena Pactwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Dr hab. Tomasz Stryjek, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska

Dr Michał Studniarek, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz, prof. ucz., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. ucz., Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Dr hab. Patrycja Trzeszczyńska, prof. ucz., Uniwersytet Jagielloński, Polska

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Uniwersytet Wrocławski, Polska

 

R. 11 (2021)

Dr Andrzej Czyżewski, Uniwersytet Łódzki, Polska

Dr Olga Gnydiuk, Central European Univeristy, Węgry

Dr Andrea Griffante, Lithuanian Institute of History, Litwa

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk, Instytut Pamięci Narodowej, Polska

Dr Natalia Jarska, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Dr Marcin Jarząbek, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Dr Bartosz Kaliski, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Dr Wiktoria Kudela-Świątek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki, Uniwersytet Łódzki, Polska

Dr Marcelina Jakimowicz, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. Marta Rakoczy, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr Łukasz Rogowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr. hab. Dorota Sula, Muzeum Gross-Rosen, Polska

Dr Adrianna Surmiak, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr hab. Renata Tańczuk, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr hab. Barbara Techmańska, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Zofia Wóycicka, Niemiecki Instytut Historyczny, Polska

 

R. 10 (2020)

Dr Natalia Aleksiun, Touro College, Stany Zjednoczone

Dr Małgorzata Choma-Jusińska, Instytut Pamięci Narodowej, Polska

Prof. Piotr Dahlig, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr Kamil Dworaczek, Instytut Pamięci Narodowej, Polska

Dr Piotr Filipkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska

Prof. Michael Frisch, University of Buffalo, Stany Zjednoczone

Prof. Rafał Habielski, Uniwersytet Warszawski, Polska

Ks. prof. Andrzej Hanich, Instytut Śląski w Opolu, Polska

Dr Łukasz Kamiński, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr hab. Kaja Kaźmierska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Polska

Dr Michał Kierzkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Dr hab. Wojciech Kucharski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, Polska

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Dr Anna Machcewicz, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska

Prof. Tomasz Maruszewski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska

Dr hab. Piotr Osęka, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska

Prof. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Dr Grzegorz Waligóra, Instytut Pamięci Narodowej, Polska

Dr hab. Joanna Wawrzyniak, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

 

R. 9 (2019)

Prof. dr hab. Katarzyna Andrejuk, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Prof. Kate Brown, Massachusetts Institute of Technology, Stany Zjednoczone

Dr hab. Tomasz Chinciński, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Polska

Dr Marzena Godzińska, Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Marcin Jarząbek, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr hab. Dobrochna Kałwa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Łukasz Kamiński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Kaja Kaźmierska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

Prof. dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Anna Kurpiel, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Mgr Katarzyna Kuzko-Zwierz, Muzeum Warszawy, Polska

Dr Bernard Linek, Instytut Śląski w Opolu, Polska

Prof. dr hab. Katarzyna Marciniak, Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr Mateusz Matuszyk, Wrocław, Polska

Dr Karolina Panz, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Polska

Dr Marcin Stasiak, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki, Instytut Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

Dr hab. Marcin Szydzisz, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Dariusz Wojtaszyn, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr Mariusz Zięba, Instytut Psychologii SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Poznaniu, Polska

 

R. 8 (2018)

Prof. dr hab. Igor Borkowski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Tomasz Chinciński, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Polska

Dr Jakub Chwalba, Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Prof. dr hab. Jerzy Eisler, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Piotr Jakub Fereński, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Dariusz Jarosz, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Marcin Jarząbek, Zakład Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Arkadiusz Jełowicki, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Polska

Dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Łukasz Kamiński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Michał Kierzkowski, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr Adam Kola, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polska

Dr Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Polska

Dr Kornelia Kończal, Ludwig-Maximilians-Universität München, Niemcy

Dr Wiktoria Kudela-Świątek, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Polska

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Miernik, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

Prof. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Jan Pisuliński, Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Polska

Dr Leon Popek, Instytut Pamięci Narodowej, Polska

Prof. dr hab. Artur Wiktor Rejter, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, Polska

Dr Helena Sojka-Masztalerz, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska, Polska

Dr Marcin Starnawski, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Jarosław Syrnyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu; Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Joanna Wawrzyniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; European University Institute, Włochy

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Andrzej Żbikowski, Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Polska

 

R. 7 (2017)

Prof. Jarosław Hrycak, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie, Ukraina

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Dr Marcin Jarząbek, Zakład Antropologii Historycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Łukasz Kamiński, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Michał Kierzkowski, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr Wiktoria Kudela-Świątek, Narodowe Centrum Nauki, Polska

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr hab. Igor Lyubashenko, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska

Prof. dr hab. Tomasz Maruszewski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska

Dr hab. Marek Ordyłowski, prof. DSW, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Polska

Dr Jarosław Pałka, Dom Spotkań z Historią, Polska

Prof. dr hab. Tomasz Pawelec, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Dr Helena Sojka-Masztalerz, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Jarosław Syrnyk, prof. UWr, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Marek Świdziński, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr Barbara Techmańska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Izolda Topp-Wójtowicz, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Przemyslaw Wiszewski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Dr Anna Zysiak, Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

 

R. 6 (2016)

Dr Piotr Filipkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

Prof. Gelinada Grinczenko, Uniwersytet Charkowski, Ukraina

Dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr hab. Kaja Kaźmierska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Polska

Dr Barbara Klich-Kulczewska, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Marta Kubiszyn, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Anna Kurpiel, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polska

Dr Franka Maubach, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Niemcy

Dr Pavel Mücke, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Czechy

Dr Jarosław Pałka, Dom Spotkań z Historią, Polska

Prof. dr hab. Grażyna Pańko, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Graham Smith, Royal Holloway, University of London, Wielka Brytania

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Joanna Wawrzyniak, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Anna Wylegała, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska

 

R. 5 (2015)

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Polska

Dr hab. Markus Krzoska, Das Historische Institut der Universität Gießen, Niemcy

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr hab. Stefan Bednarek, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Tomasz Chinciński, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Polska

Dr Lucyna Harc, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Marta Kubiszyn, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polska

Dr hab. Aleksandra Kunce, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska

Dr hab. Izabela Lewandowska, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Polska

Dr Sebastian Ligarski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, Polska

Mgr Ivo Łaborewicz, Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, Polska

Dr Agnieszka Łuczak, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Polska

Prof. dr hab. Jerzy Maroń, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Jarosław Pałka, Dom Spotkań z Historią, Polska

Bogusław Kleszczyński, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Polska

Dr Barbara Techmańska, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

 

R. 4 (2014)

Prof. dr hab. Stanisław Ciesielski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Grzegorz Hryciuk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Dariusz Iwaneczko, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Polska

Dr Adam Kola, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Polska

Dr Wiktoria Kudela-Świątek, Narodowe Centrum Nauki, Polska

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Prof. dr hab. Wojciech Materski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska

Dr Pavel Mücke, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Czechy

Dr Lucyna Ratkowska-Widlarz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Polska

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Jarosław Syrnyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Bożena Szaynok, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Polska

Dr Witold Wasilewski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, Polska

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, Polska

 

R. 3 (2013)

Prof. Ałła Atamanenko, Narodowy Uniwersytet w Ostrogu, Ukraina

Dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Małgorzata Kamola-Cieślik, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Polska

Prof. Padraick Kenney, Russian and East European Institute Indiana University, Stany Zjednoczone

Dr hab. Wojciech Krawczuk, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr hab. Markus Krzoska, Das Historische Institut der Universität Gießen, Niemcy

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Paweł Piotrowski, Wrocław, Polska

Dr Zuzanna Profantová, Ústav etnológie Slovenská akademia vied, Słowenia

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Małgorzata Stochmal, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Jarosław Syrnyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Prokop Tomek, Vojenský historický ústav Praha, Czechy

 

R. 2 (2012)

Prof. dr hab. Andrzej Friszke, Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska

Dr Bogumił Gasek, Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Hejwowski, Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr Dobrochna Kałwa, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polska

Dr hab. Marta Kurkowska-Budzan, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Mgr Jan Olaszek, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, Polska

Dr Alicja Paczoska-Hauke, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku – Delegatura IPN w Bydgoszczy, Polska

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Szczepan Rudka, Muzeum Miejskie Wrocławia, Polska

Prof. dr hab. Wojciech Soliński, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Aleksander Srebrakowski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Dr hab. Jarosław Syrnyk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Joanna Wojdon, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

 

R. 1 (2011)

Dr Jerzy Kirszak, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Polska

Prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr hab. Bożena Szaynok, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Krzysztof Tarka, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Polska

Prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Dr Grzegorz Waligóra, Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, Polska

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska

Dr Robert Żurek, Centrum Badań Historycznych PAN Berlin, Niemcy